ALGEMENE VOORWAARDEN


Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Musicon. Hierin leest u welke rechten en plichten u als Klant heeft. Deze versie is het laatst bijgewerkt op 25 Augustus 2020.


Artikel 1 – Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Musicon en een Klant (en de handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Voorwaarden voor eenieder die een Evenement bijwoont, of gebruik maakt van overige Diensten aangeboden door Musicon, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Musicon heeft gesloten.


Artikel 2 – Definities


Binnen deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
● Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als Klant of anderszins een overeenkomst met Musicon sluit teneinde het bijwonen van een door Musicon te organiseren Evenement of gebruikt maakt van Diensten aangeboden door Musicon.
● Musicon: de rechtspersoon zoals beschreven in artikel 2.1.
● Derde: de natuurlijke of rechtspersoon die op de één of andere wijze, direct of indirect, als organisator van een Evenement of verstrekker van Diensten betrokken is.
● Evenement: iedere (muziek)uitvoering, voorstelling en/of manifestatie, die plaatsvindt op een Locatie.
● Diensten: alle producten en services aangeboden door Musicon, inclusief, maar niet beperkt tot, de verhuur van oefenruimtes teneinde het repeteren van muziek op Locatie, de verhuur van ruimtes op Locatie in de vorm van zaalverhuur voor gebruik teneinde het organiseren van feesten, partijen, conventies en andere samenkomsten door rechtspersonen of natuurlijke personen anders dan Musicon, bezoek aan het café teneinde het nuttigen van voedsel en drinken, bezoek aan Musicon muziekschool teneinde het volgen van lessen of workshops;
● Locatie: de plaats (gebouw, terrein of velden – openbaar of privaat) die door Musicon wordt ingezet ten behoeve van het Evenement of het verstrekken van Diensten.
● Toegangsbewijs: Een geldig bewijs dat het recht op toegang tot een Evenement geeft.
● Product: Voor de verkoop van bepaalde producten maken wij gebruik van de diensten van Printful. Deze producten (“Producten”), waaronder kleding en mokken, worden gemaakt en rechtstreeks verzonden naar onze Klanten.
● (Voor)verkoopadres: door Musicon voor het verstrekken van toegangsbewijzen ingeschakelde (officiële) (voor)verkooporganisatie en/of platform en/of Locatie.


Artikel 2.1 – Identiteit Musicon

Naam: Musicon B.V. (Muziekcafé Musicon).
Postadres: Soestdijksekade 345, 2547 AL, Den Haag.
Telefoonnummer: +31 (0)70 3686 800
Kantooruren: Ma – Vrij tussen 11:00 – 17:00
E-mail adres: info@musicon.nl
KvK nummer: 54027861


Artikel 3 – Toegangsbewijzen

3.1 Op het moment dat de Klant een Toegangsbewijs koopt voor het Evenement bij Musicon komt er een Overeenkomst tot stand tussen Klant en Ondernemer.
3.2 Het toegangsbewijs
Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één Klant recht op toegang tot het Evenement. Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na aanvang of na afloop van het betreffende Evenement.
3.3 Houder: recht op toegang
De houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Musicon mag ervan uitgaan dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.
3.4 Verlies, diefstal, beschadiging of misbruik
Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, etc.
3.5 Geldigheid toegangsbewijs
Musicon kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan, als het Toegangsbewijs is gekocht bij Musicon of een (Voor)verkoopadres. Op de Klant rust de bewijslast dat hij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij Musicon of een (Voor)verkoopadres.
3.6 Toegangsbewijs niet ontvangen
Musicon kan de ontvangst van het Toegangsbewijs niet garanderen. Als de Klant geen Toegangsbewijs heeft ontvangen dient hij dit tijdig voor aanvang van het Evenement aan Musicon te melden. Tijdig wil zeggen in een dusdanig stadium voor aanvang van het Evenement zodat Musicon het gekochte Toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw Toegangsbewijs kan verstrekken. Als het Toegangsbewijs is gekocht bij Musicon of een (Voor)verkoopadres, dan ontvangt de Klant een nieuw Toegangsbewijs. Op de Klant rust de bewijslast dat hij het
Toegangsbewijs heeft gekocht bij Musicon of een (Voor)verkoopadres. Bij gebrek aan bewijs is Musicon niet verplicht de Klant een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.
3.7 Maximum aantal toegangsbewijzen
Musicon heeft het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijzen per Klant. De Klant is verplicht zich aan het gestelde maximum te houden.
3.8 Servicekosten
Musicon of het (Voor)verkoopadres is gerechtigd om de Klant bovenop de prijs voor het Toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: servicekosten).
3.9 Retourneren
Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.
3.10 Lidmaatschap
Musicon is gerechtigd om aan het recht op toegang de voorwaarde te verbinden dat de Klant voorafgaand aan het bijwonen van het Evenement tegen betaling lid wordt van Musicon.
Artikel 3a – Verkoop van Producten
3a.1 Verkoop door Printful
Voor de verkoop van bepaalde producten maken wij gebruik van de diensten van Printful. Printful is een print-on-demand bedrijf voor bedrijven die het drukwerk en de bezorging willen uitbesteden. Printful drukt en verzendt producten rechtstreeks naar onze Klanten.
3a.2 Product niet ontvangen
Wanneer het product niet binnen drie weken is ontvangen door de Klant vragen wij de Klant om contact met ons op te nemen. Musicon neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten in de levering door de betrokken pakketdiensten. Indien het product is geretourneerd naar de verzendlocatie kan het pakket nogmaals op kosten van de Klant worden verzonden.
3a.3 Product niet naar wens
Als een Product beschadigd is aangekomen komt de Klant in aanmerking voor een restitutieverzoek. Voor de behandeling van een restitutieverzoek vereist Musicon de IBAN, naam en adresgegevens van de Klant, alsmede een beschrijving van de beschadiging en foto’s van de beschadiging. In de overige situaties, waaronder het bestellen van Producten in de verkeerde maat of kleur, of ontevredenheid met de opdruk, biedt Musicon geen mogelijkheid tot restitutie. Producten worden op maat gedrukt door Printful. In deze gevallen is restitutie daarom niet mogelijk. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op kosten van de Klant.
3a.4 Overeenkomst annuleren
De Klant heeft het recht de overeenkomst te annuleren.In geval van annulering zal Musicon de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal Musicon de Klant een overzicht verstrekken.


Artikel 4 – Verkoop en overdracht van het Toegangsbewijs

4.1 Verbod op doorverkoop
De Klant is verplicht om het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden en mag dit niet op enigerlei wijze aan derden verkopen, ter verkoop aanbieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.
4.2 Verbod op reclame
De Klant mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan als dit gebeurt met de intentie om het Toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar het oordeel van Musicon.
4.3 Overdracht van toegangsbewijs
De Klant die zijn Toegangsbewijs om niet (gratis) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden geeft, is verplicht de verplichtingen, verwoord in deze Algemene Voorwaarden, op te leggen aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs overdraagt. De Klant is bij wijze van de originele overeenkomst tussen Klant en Musicon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen door de betrokken derde.
4.4 Boete bij schending (consument)
Als de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: consument), dan is de Klant bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boete van € 1.000 per overtreding per toegangsbewijs aan Musicon verschuldigd en € 250 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt -, onverminderd het recht van Musicon om van de Klant nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
4.5 Boete bij schending (niet-consument)
Als de Klant geen consument is, dan is de Klant bij overtreding van elke verplichting zoals genoemd in dit artikel, een direct opeisbare boeten van € 10.000 per overtreding per toegangsbewijs aan Musicon verschuldigd en € 5.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 40.000, onverminderd het recht van Musicon om van de Klant nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
4.6 Toegangsbewijs ongeldig
Een Toegangsbewijs dat is of wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Musicon conform artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.


Artikel 5 – Diensten met betrekking tot verhuur


5.1 Het is de Klant niet toegestaan om de in het kader van de door Musicon aangeboden Diensten gehuurde zaal of oefenruimte voor een andere dan in de overeenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
5.2 De Klant draagt zorg voor de gehuurde ruimtes en de Locatie in het algemeen en is hoofdelijk verantwoordelijk voor alle schade die hij/zij of zijn/haar gasten toebrengen aan de Locatie en de voorwerpen die zich daarin bevinden.
5.3 De Klant dient de gehuurde ruimte(s) achter te laten in dezelfde staat waarin deze zijn aangetroffen. ivoor een Het is de Klant niet toegestaan zichzelf te bedienen of diens gasten toegang te geven tot de bar of de keuken tenzij hiervoor door Musicon schriftelijk toestemming is verleend.
5.4 Indien er teneinde van het gebruik van Diensten een reservering is gemaakt, kan de Klant tot 24 uur voor de aanvangstijd van de reservering deze reservering kosteloos annuleren of wijzigen wanneer het de verhuur van een oefenruimte betreft. In dit geval heeft de klant recht op restitutie van de reserveringskosten. Deze annulering of wijziging moet telefonisch dan wel schriftelijk aan Musicon geschieden. Wanneer de reservering de verhuur van een zaal betreft waarvoor een aanbetaling is gedaan, krijgt de Klant bij het annuleren van deze reservering deze aanbetaling niet terug.
5.5 Indien de Klant niet annuleert of wijzigt, of niet op tijd de gewenste annulering of wijziging doorgeeft, wordt 100% van de kosten voor Diensten in rekening gebracht. De Klant heeft dan ook geen recht op enige vorm van restitutie en is verplicht om de volledige verschuldigde kosten voor de Diensten te betalen aan Musicon.

Artikel 6 – Huisregels van de Locatie


6.1.1 Klanten en derden op Locatie of tijdens een Evenement dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen;
6.1.2 De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de normen van fatsoen.
6.1.3 De Klant is verplicht om mee te werken aan fouillering (inclusief eventuele controle van meegevoerde handbagage) bij bezoek van het Evenement. Indien medewerking door de Klant wordt geweigerd, kan de Klant de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van enige vergoeding.
6.1.4 Het gebruik van en de handel in zowel soft- als harddrugs door de Klant tijdens een Evenement of op Locatie is ten strengste verboden;
6.1.5 Het gebruik, vertoon en dragen van voorwerpen door de Klant die kunnen worden aangemerkt als wapens en/of gevaarlijke voorwerpen tijdens een Evenement of op Locatie is ten strengste verboden;
6.1.6 Het is de Klant verboden om op de Locatie danwel tijdens een Evenement goederen van welke aard dan ook aan andere Klanten of derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen, zonder expliciete toestemming van Musicon.
6.1.7 Het is de Klant verboden om zelf meegebrachte dranken op Locatie of tijdens een Evenement te nuttigen;
6.1.8 Het is de Klant verboden om gekochte consumpties mee te nemen bij het verlaten van Locatie of Evenement;
6.1.9 Op Locatie heerst een rookverbod. Er mag binnen dan ook niet gerookt worden. Indien dit wél wordt gedaan kan het personeel van Musicon verdere toegang ontzeggen aan de Klant. Boetes die het resultaat zijn van dergelijke overtredingen kunnen verhaald worden op de betrokkenen;
6.1.10 De airconditioning wordt alleen bediend door personeel van Musicon. Vraag hier aan de bar om als het te warm/koud is;
6.1.11 Het is wettelijk verplicht om altijd een legitimatiebewijs bij je te dragen, het is de Klant dan ook verplicht om zich ten allen tijde te kunnen legitimeren indien gevraagd;
6.1.12 Musicon mag geen alcoholische dranken schenken aan personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt. Ben je onder de 18 jaar en consumeer je desalniettemin alcoholische dranken? Dan ben je strafbaar. Musicon verplicht dan ook in overeenkomst met de huidige wetgeving dat iedere Klant onder de 25 jaar zich op eigen initiatief legitimeert bij aankoop van alcoholische dranken. Klanten ouder dan 25 jaar dienen zich indien gevraagd ook te legitimeren bij de aankoop van alcoholische dranken. Indien Musicon vermoed dat er sprake is van fraude wat betreft de aankoop van alcoholische dranken, houdt Musicon zich het recht voor om verdere toegang te ontzeggen aan de betrokkenen;
6.1.13 Teneinde de veiligheid van Musicon en haar Klanten te waarborgen, hangen er op verschillende plekken op Locatie camera’s. Bij bezoek aan Musicon stem je er dan ook mee in dat er opnames van je gemaakt kunnen worden. Deze opnames dienen in overeenstemming met de wet een zogenaamd “gerechtvaardigd belang”. De bewaartermijn, opslagwijze en het eventueel delen van deze opnames aan derden vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
6.1.14 Racistische, seksistische, discriminerende of op andere wijze beledigende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook tegen Klanten of personeel, worden bij ons niet getolereerd;
6.1.15 Bij vermoeden van dronkenschap of het onder de invloed zijn van andere middelen kan de Klant (verdere) toegang worden ontzegd;
6.1.16 Stagediven en crowdsurfen wordt in verband met de algemene veiligheid van onze Klanten en personeel voor Klanten verboden;
6.1.17 Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en/of inhoud wordt niet vergoed tenzij de Klant kan aantonen dat dit is veroorzaakt door Musicon. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd;
6.1.18 Met uitzondering van geleide dieren zijn huisdieren niet toegestaan op Locatie;
6.1.19 Musicon behoudt het recht om alle wetsovertredingen te melden aan de politie;
6.1.20 Bij geconstateerd wangedrag of verzuim van de inachtneming van deze huisregels kan Musicon de betrokken Klanten de toegang tot het pand ontzeggen.


6.3 Huisregels oefenruimtes


6.3.1 Op Locatie gekochte consumpties mogen door de Klant in de oefenruimtes worden genuttigd mits glaswerk na gebruik wordt ingeleverd aan de bar van Musicon;
6.3.2 Het verplaatsen van in oefenruimtes aanwezige apparatuur naar andere oefenruimtes is voorbehouden aan personeel van Musicon;
6.3.3 Klanten die gebruik maken van oefenruimtes dienen deze tijdig te verlaten;
6.3.4 De borg voor huur van de oefenruimte bedraagt € 20,- en wordt pas na controle van de ruimte teruggegeven aan de Klant (mits in correcte staat achtergelaten);
6.3.5 Kleine ruimtes zijn geschikt voor maximaal 6 personen, de grote ruimte voor maximaal 15 personen;
6.3.6 Klanten en gasten dienen de oefenruimte netjes achter te laten. Dit betekent dat als je bijv. dingen aan het drumstel verandert (linkshandig, toms hoger/lager stemmen, dempen met tape) dat ook weer terug moet draaien. Musicon vraagt ook dat de stoelen weer worden opgestapeld en dat de microfoonstands in het midden va de ruimte worden geplaatst.
6.3.7 Gedurende de huurperiode is de Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor de oefenruimte en alle hierin aanwezige apparatuur, inclusief het bakje en de daarin verstrekte voorwerpen. Eventuele gebreken dienen voor ingebruikname van de oefenruimte bij Musicon gemeld te worden;
● Drumstel bestaande uit een basdrum en pedaal, snare, drie toms (vier in grote ruimtes), hi-hat, twee cymbaal stands, drumkruk;
● Twee gitaarversterkers, één basversterker, plus bijbehorende stroomkabels;
● Zanginstallatie en twee grote speakers + bijbehorende stroom- en speakerkabels;
● Twee microfoonstands (drie in grote ruimtes);
● Vier stoelen (Zes in grote ruimtes).
In het bakje dat de Klant meekrijgt voor gebruik in de oefenruimte zitten:
● Twee microfoons (drie in grote ruimtes);
● Twee microfoonkabels (drie in grote ruimtes);
● Één sleutel voor de ruimte;


Artikel 7 – Rechten van Musicon

7.1 Ontbinding van overeenkomst
Bij overtreding door de Klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Musicon gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement en/of toegang tot de Diensten te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van enige vergoeding. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.
7.2 Ontzegging toegang tot de Locatie
Musicon is gerechtigd de Klant die tijdens of bij een of meer vorige bezoeken aan de Locatie de regels uit deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde vrees voor beschadiging door de Klant bestaat, direct de (verdere) toegang tot de Locatie voor onbepaalde of bepaalde tijd te ontzeggen en van de Locatie te verwijderen.
7.3 Vervalsing van Toegangsbewijs
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is Musicon gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren en het Toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de Klant of de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
7.4 Incidentele oefeningen en ontruiming
Musicon heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, de Locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Klant recht heeft op restitutie van enige vergoeding en/of schadevergoeding.


Artikel 8 – Overmacht


8.1 Wat is overmacht?
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door Musicon niet aan haar kan worden toegerekend in geval van Overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Musicon onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals oorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Musicon of derden, weersomstandigheden, niet-functionerend openbaar vervoer, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), faillissement van artiesten en/of organisator, overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere Klanten en/of de artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door niet naar behoren functioneren van faciliteiten, en door andere evenementen.
8.2 Recht van Musicon bij overmacht
Ingeval van overmacht heeft Musicon het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.
8.3 Annulering van Evenement
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of een Evenement wordt geannuleerd of verplaatst en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Musicon zal proberen de Klant van de annulering op de hoogte te brengen nadat Musicon de benodigde informatie van Derde(n) en/of artiest heeft ontvangen, kan Musicon niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Musicon is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Als het Evenement door Musicon wordt geannuleerd, zal Musicon aan de Klant de vergoeding restitueren die de Klant aan Musicon of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (Voor)verkoopadres, na overhandiging door de Klant van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs voor het (geannuleerde) Evenement.
8.4 Verplaatsing van Evenement
Als het Evenement door Musicon wordt verschoven naar een andere datum blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Als de Klant het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn Toegangsbewijs in te leveren bij een (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de Klant aan Musicon of het (Voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Klant tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs overlegt. Bij verplaatsing van het Evenement naar een latere datum kan de Klant alleen aanspraak maken op restitutie als hij het Toegangsbewijs heeft ingeleverd bij het (Voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt. Als het Evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan kan de Klant alleen aanspraak maken op restitutie binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het Toegangsbewijs.
8.5 Servicekosten en overige schade
Bij overmacht heeft alleen de Klant die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij Musicon of een (Voor)verkoopadres, recht op restitutie van de servicekosten. Musicon is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als Musicon als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Klant kan ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid


9.1 Aansprakelijkheid van Musicon
Musicon is alleen aansprakelijk voor door de Klant geleden zaaks- en/of gevolgschade of de aan Klant toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van Musicon en/of haar ondergeschikten. Bovendien komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking, waartegen Musicon verzekerd is. Als geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, – per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
9.2 Uitsluiting schade
De aansprakelijkheid van Musicon wordt onder meer uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de (beveligings)medewerkers van Musicon gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels of in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen Musicon en de Klant betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Klant.
9.3 Aanbiedingen/aankondigingen
Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven van Musicon of een derde over een Evenement zijn vrijblijvend. Musicon is niet aansprakelijk voor eventuele fouten gemaakt door Musicon of derden in gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de (Voor)verkoopadressen.
9.4 Inhoud en kwaliteit van het Evenement
Musicon is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het Evenement (waaronder uitdrukkelijk begrepen wijzigingen in en de lengte van het programma).


Artikel 10 – Voorwaarden garderobe


10.1 Gebruik garderobe
Voor het gebruik van de garderobe of locker kan Musicon een vergoeding vragen. Musicon kan de afgifte van voorwerpen weigeren. Uitgangspunt is dat alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden en helmen kunnen worden afgegeven aan de garderobe.
10.2 Ontvangstbewijs
Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.
10.3 Geen overeenkomst van bewaarneming
Musicon zal geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief inhoud) met 150,-. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger 150,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is 150,- en kan dus Musicon niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan 150,-.
10.4 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Musicon 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). Musicon is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.
10.5 Vrijwaring
De Klant die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart Musicon voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.
10.6 Einde bewaarneming
Afgegeven voorwerpen worden door Musicon bewaard uitsluitend voor de duur van het Evenement. De Klant is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij Musicon af te halen voordat hij de Locatie verlaat, bij gebreke waarvan Musicon het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de Locatie, volgend op de in bewaargeving van het voorwerp.


Artikel 11 – Persoonsgegevens


De persoonsgegevens van de Klant die door Musicon of (Voor)verkoopadressen worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van Musicon opgenomen en zo nodig ook verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Musicon verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van Musicon.

Artikel 12 – Slotbepalingen


12.1 Aanvullende voorwaarden
Op deze Algemene Voorwaarden kan Musicon aanvullende voorwaarden en/of regelingen, zoals huisregels, van toepassing verklaren.
12.2 Nietigheid
De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
12.3 Afwijzing andere algemene voorwaarden
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wijst Musicon uitdrukkelijk van de hand.
12.4 Nederlands recht
Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Klant en Musicon bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.5 Forumkeuze
Alle geschillen die uit overeenkomst tussen Musicon en de Klant voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van Musicon, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaald.